Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ongeacht of zij strekken tot verhuur of levering van goederen dan wel van andere prestaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met ons is overeengekomen.

Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere [rechts]persoon die met ons een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, ter zake van huur of koop bij en/of dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons, en behalve deze, diens vertegenwoordiger[s], gemachtigde[n], rechtsverkrijgende[n] en erfgena[a]m[en].

Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk en ondubbelzinnig door ons is aanvaard, gelden eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden niet.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele door de wederpartij nadere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Alle bij een offerte door ons verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk door ons opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht om dit aanbod in ieder geval binnen twee [2] werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Een bestelling of opdracht is voor ons niet bindend dan na onze schriftelijke aanvaarding, alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van onze mondelinge aanvaarding. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de [schriftelijke] aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen/wijzigen. Indien door de aanvulling/ wijziging het tijdstip van de uitvoering wordt beïnvloed, zullen wij de wederpartij daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen.

Wij zijn niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren, dan nadat wij de wijziging schriftelijk hebben bevestigd en de wederpartij alle extra kosten zal vergoeden die voor ons uit deze wijziging voortvloeien.

Wij zijn gerechtigd, indien wij dat noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens [verder] te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

In de offerte, folders, catalogi, of andere documentatie vermelde tekeningen, maten, gewichten en andere gegevens, alsmede de daarin opgenomen afbeeldingen van onze goederen, hebben een informatief karakter. En deze gegevens, respectievelijk afbeeldingen zijn wij niet gebonden, tenzij uit de offerte of de overeenkomst het tegendeel blijkt. Zij geven nimmer aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of tot aanspraak op enigerlei schadevergoeding.

Alle beschrijvingen, berekeningen, schetsen, schema’s, ontwerpen, tekeningen en modellen die door ons zijn vervaardigd en/of aan de wederpartij zijn verstrekt, blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk verveelvoudigd worden, dan wel aan derden worden getoond of ter beschikking worden gesteld, of voor welk doel dan ook worden gebruikt en dienen op ons eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven. De wederpartij is tegenover ons aansprakelijk voor alle schade ontstaan doordat derden de tekeningen en overige bovenvermelde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen.

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons worden verstrekt, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij staat jegens ons in voor de juistheid van de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, ramingen en andere gegevens. In verband met deze gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst met elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Tijdens het uitvoeren van de overeenkomst is de wederpartij verplicht onze werknemers kosteloos te voorzien van minimaal één [1] niet-alcoholische consumptie per half uur per persoon.

Indien de werkzaamheden langer duren dan vijf [5] uren is de wederpartij gehouden onze werknemers kosteloos te voorzien van een eenvoudige doch complete warme maaltijd.

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

  • Gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, verzekeringspremies en andere kosten;
  • Gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • Exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • Vermeld in euro’s. In geval van verhoging van één of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van een offerte zijn wij gerechtigd deze door te berekenen aan de wederpartij voor zover de verhoging ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn, tenzij uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen.

Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor borg te vragen en eventuele schades daarmee te verrekenen.

De door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in zodra wij de bestelling of opdracht schriftelijk hebben aanvaard en voorts in het bezit zijn van alle door de wederpartij te verstrekken gegevens en wij van de wederpartij ontvangen hebben al hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak dan ook, zullen wij niet in gebreke zijn, doch de wederpartij zal in dat geval gerechtigd zijn te verlangen dat de levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Bij overschrijding van deze termijn kan de wederpartij geen nakoming eisen, maar is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, evenwel zonder vergoeding te kunnen vorderen van directe of indirecte schade die de wederpartij als gevolg van de overschrijding van de overeengekomen levertijd mocht lijden. De wederpartij doet afstand van al zijn rechten ter zake van vertraagde aflevering voor het geval hij zelf in gebreke mocht zijn.

In geval van overmacht zijn wij niet in verzuim en wordt de overeengekomen levertijd opgeschort voor de duur van de verhindering. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, onverschillig of in dergelijke omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was te voorzien, waardoor wij in redelijkheid niet of niet tijdig aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Als zodanig zullen mede gelden storingen, stakingen, weers- of andere omstandigheden die de normale voortgang in ons bedrijf verstoren, alsmede wanprestatie van onze leveranciers. Indien in dergelijke omstandigheden langer dan twee [2] maanden duurt, hebben wij zowel wij als de wederpartij het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te ontbinden, evenwel zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden of gerechtigd te zijn. Bij gedeeltelijke uitvoering is de wederpartij een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Wij zijn gerechtigd in opdracht in zijn geheel dan wel gedeeltelijk te leveren. Bij levering in gedeelten geldt iedere deellevering als een afzonderlijke overeenkomst en wordt per deellevering gefactureerd.

De levering van onze goederen geschiedt af magazijn Nuenen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen draagt de wederpartij zorg voor de verzending van de producten en zijn de kosten, waaronder begrepen eventueel verschuldigde toe- slagen, voor rekening van de wederpartij. De wederpartij dient zich met betrekking tot het transportrisico behoorlijk te verzekeren.

Als datum van levering geldt het tijdstip waarop wij de goederen in de macht van de wederpartij hebben gebracht, dan wel de datum waarop wij aan de wederpartij mededeling hebben gedaan dat de goederen op de aangegeven plaats ter beschikking zijn gesteld.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de datum van levering zoals hiervoor in sub b aangegeven door de wederpartij niet zijn afgenomen, zullen wij de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en alsnog een redelijke termijn voor afname gunnen. Wanneer de wederpartij na het verstrijken van de redelijke termijn met de inontvangstneming in verzuim is, is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de door ons geleden schade en gemaakte kosten ten gevolge van het verzuim.

De wederpartij is verplicht ons tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de schade en kosten die van zijn verzuim het gevolg mochten zijn. Indien de wederpartij specifieke wensen heeft ter zake de verzending, zullen de meerkosten daarvan bij het sluiten van de overeenkomst afzonderlijk aan de wederpartij worden opgegeven en komen deze meerkosten voor zijn rekening.

Wij zullen de wederpartij tijdig in kennis stellen van het verwachte tijdstip van aankomst ter bestemmingsplaats. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de goederen onmiddellijk na aankomst van het vervoermiddel in ontvangst worden genomen.

Alle door ons geleverde en nog te leveren goederen blijven ons volledig en uitsluitend eigendom totdat de wederpartij al hetgeen hij ons verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald, inclusief rente en kosten.

Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de geleverde goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De wederpartij verplicht zich op ons eerste verzoek mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die de weder- partij uit hoofde van de doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd dan wel zijn gehuurd met de nodige zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade [waaronder begrepen schade als gevolg van diefstal, vermissing of gebruik] ontstaan aan onze [verhuurde] goederen ontstaan in de periode voorafgaand aan de eigendomsoverdracht of verhuurperiode. Schades, diefstal of vermissing dienen onverwijld aan ons te worden gemeld.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dan wel zijn verhuurd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn, bij de wederpartij of diens houders weg te [doen] halen, indien de wederpartij in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van onze producten en/of ter uitoefening van onze rechten. Indien de wederpartij, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde goederen te verlenen, verbeurt hij een boete van € 500,=, zegge vijfhonderd euro per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.

Wij hebben het recht goederen van de wederpartij die wij onder ons hebben onder ons te houden totdat al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de wederpartij verstrekte opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de wederpartij. Het recht van retentie hebben wij ook in geval van faillissement van de wederpartij.

Het transport van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zich tegen dit transportrisico behoorlijk te verzekeren.

Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het risico van transport voor onze rekening komt, dan wel, indien, om welke reden dan ook, een beroep op sub. f. niet mocht slagen, dan zijn wij niet gehouden tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag dat wij in verband met het verlies of beschadiging van de betrokken goederen tijdens het transport van de vervoerder, dan wel de verzekeraar vergoed krijgen. Zo nodig zullen wij, indien de wederpartij daarom verzoekt, onze vordering op de transporteur dan wel de verzekeringsmaatschappij aan de wederpartij cederen.

Alvorens de hem geleverde goederen te gebruiken dient de wederpartij te controleren of de goederen overeenkomen met zijn bestelling. Van gebreken of manco’s dienen wij schriftelijk of per telefax in kennis te worden gesteld, onverwijld nadat het gebrek of manco is vastgesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek of manco alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek of manco is geconstateerd. Bij manco’s of uitwendig waarneembare gebreken dient dit in ieder geval te geschieden binnen vijf [5] werkdagen na levering van de goederen op het overeengekomen afleveradres en binnen vijf [5] dagen nadat een dergelijk gebrek is opgetreden. Indien de goederen bij de aanbieding ter vervoer zonder bemerkingen in ontvangst zijn genomen met betrekking tot de uiterlijke staat van verpakking, worden zij geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Iedere verplichting tot vervanging, nalevering of financiële vergoeding of doorberekende kosten vervalt van rechtswege, indien de wederpartij nalaat ons tijdig van het manco of gebrek in kennis te stellen. Alsdan worden klachten niet door ons in behandeling genomen.

Het indienen van een klacht ontslaat een wederpartij niet van betalingsverplichtingen jegens ons. Mits de wederpartij zijn betalings- en andere verplichtingen volledig zijn nagekomen, zullen wij de gebrekkige of ontbrekende goederen voor onze rekening vervangen of naleveren, of, te onzer keuze, de nieuwwaarde aan de wederpartij vergoeden. In geval van vervanging dient de wederpartij de gebrekkige goederen tot onze beschikking te houden. De wederpartij doet afstand van ieder recht om wegens een gebrek of manco de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Retournering van geleverde goederen kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

De garantietermijn voor alle goederen, uitgezonderd goederen of onderdelen van goederen die van derden zijn betrokken, bedraagt één [1] jaar, waarbij de factuurdatum als ingangsdatum geldt. Indien een garantie geclaimd wordt, dient de wederpartij altijd een factuur te overleggen. Indien de wederpartij daartoe niet in staat is vervalt iedere aanspraak op de garantie.

Op goederen of onderdelen van goederen die wij van derden betrekken, verlenen wij dezelfde garantie en leveren wij onder dezelfde voorwaarden, die wij van de leveranciers van deze goederen hebben bedongen.

Wij zijn tot geen andere prestatie gehouden dan de naleving van de in het voorgaande omschreven verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding is uitgesloten en in het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele bedrijfs- of andere gevolgschade hoe ook geraamd of genaamd. De wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor schade die ontstaat bij een door of namens haar georganiseerde activiteit of waarbij zij betrokken is en onze goederen worden gebruikt. Indien mocht worden vastgesteld dat wij aansprakelijk zijn voor schade, dan zal het te vergoeden bedrag nimmer hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven, of, indien dit hoger is, tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe schade aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

Voor schade veroorzaakt door opzet en van grove schuld van ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige letselschade en/of schade aan goederen van de wederpartij welke voortvloeien uit gebruik van onze goederen.

Al onze goederen worden verkocht of verhuurd met of zijn voorzien van een gebruiksinstructie en veiligheidsvoorschriften. De wederpartij verklaart de gebruiksinstructie en veiligheidsvoorschriften stipt en nauwgezet te volgen en erop toe te zien dat deze stipt en nauwgezet worden gevolgd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door handelingen verricht in strijd met de gebruiksinstructie en de veiligheidsvoorschriften of welke het gevolg is van onvoldoende toezicht. De wederpartij dient zich in verband met het voorgaande te allen tijde deugdelijk te verzekeren.

De wederpartij vrijwaart ons voor alle vorderingen ter zake van schade, van welke aard ook, in verband met levering of gebruik van goederen, waarvoor wij door een derde mochten worden aangesproken.

Betaling dient te geschieden binnen veertien [14] dagen na factuurdatum. Ongeacht de betalingscondities zijn wij te allen tijde gerechtigd om goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling dan wel zekerheidstelling te verlangen. Alle rechten, belasting of andere heffingen zijn voor rekening van de weder- partij. Indien enig factuurbedrag c.q. zekere voorschotnota onbetaald is gebleven, hebben wij het recht verdere werkzaamheden, leveranties op te schorten. Eventuele geschillen geven de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten of om te verrekenen. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde rente en wordt daarna in meerdering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.

Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijf [5] dagen na verzenddatum van de facturen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de facturen te hebben goedgekeurd en worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

De in dit artikel genoemde termijnen zijn fatale termijnen. Indien de wederpartij de factuur niet tijdig betaalt, is zij met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, zonder verdere aanmaning van rechtswege in verzuim en is zij over het uitstaande bedrag tot aan de datum van betaling een wettelijk bepaalde rente [gedeelte van één] maand verschuldigd. Alle door ons te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij, waarvan de hoogte zal worden bepaald aan de hand van het rapport Voorwerk II.

Indien de wederpartij handelt in strijd met enige wettelijke bepaling, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van de overeenkomst op hem rustende verplichting, zijn al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht de overeen- komst zonder rechtelijke tussenkomst of verdere ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring te ontbinden, dan wel onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, onverminderd ons recht op nakoming of schadevergoeding, terwijl ook al onze overige vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden. Dezelfde rechten en bevoegdheden hebben wij indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoek tot surseance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld of zijn bedrijf staakt of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf.

De wederpartij is gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst, doch is te allen tijde gehouden tot voldoening van tenminste 100% van de overeengekomen prijs en voorts alle schade indien voornoemde niet toereikend zou zijn om gemaakte kosten te dekken. Bij annulering binnen zes [6] dagen voor aanvang van een evenement is de wederpartij gehouden tot voldoening van de volledige som, ongeacht de reden van annulering, waaronder begrepen een situatie overmacht.

De Nederlandse taal is de originele taal van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met dwingend Nederlands recht, is slechts de betrokken bepaling onverbindend en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende algemene voorwaarden zelf en uitleg of uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank.